Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Enternasyonel Sanat ve Moda Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti (“Vakko Esmod Moda Akademisi” ya da kısaca “Moda Akademisi”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Esmod  Moda Akademisi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Vakko Esmod Moda Akademimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Vakko Esmod Moda Akademimize bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, matbu evraklar ve formlar ile resmi belgeler üzerinden fiziksel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep:

Vakko Esmod Moda Akademisi’ne başvurunuz, kaydınız ve bu kapsamda gerçekleştirilen aktiviteler esnasında kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve bu amaç kapsamında karşılık gelen kanuni veri işleme şartına (“Hukuki Sebep”) dayanılarak işlenecektir:

Kişisel verilerinizi işleme ve aktarım amaçlarımız

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebep

Vakko Esmod Moda Akademimiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, adaylar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Vakko Esmod Moda Akademimiz ve/veya Vakko Esmod Moda Akademimize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

Bu kapsamda özellikle öğrenciler ve adaylar için bu kapsamdaki veri sahiplerinin;

Web sitesi üyeliklerinin oluşturulması ve üyeliklere erişimlerin sağlanması,

Adayların başvurularının alınması, öğrencilerin eğitim ve finansal süreçlerinin takip edilmesi ve öğrenciler ve adaylarla gerekli iletişimlerin sağlanması,

 

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Vakko Esmod Moda Akademisine kaydınız esnasında burs desteği talebiniz olması dahilinde burs kriterlerini karşıladığınıza dair değerlendirmelerin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Ek olarak, burs başvurunuz kapsamında sağlık bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda bu bilgilerin işlenebilmesi için açık rızanıza dayanılacaktır.

Vakko Esmod Moda Akademimiz ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.)  can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5580 sayılı  Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi; yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi, 

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Vakko Esmod Moda Akademimiz ve Moda Akademimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Vakko Esmod Moda Akademimiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden talepleriniz doğrultusunda doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Vakko Esmod Moda Akademimizin idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Vakko Esmod Moda Akademimiz ile Vakko Esmod Moda Akademimize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Vergisel ve muhasebe yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; finansal süreçlerin yürütülmesi,

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Vakko Esmod Moda Akademisi, Akademi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, programlar ve aktiviteler bildirimler ile reklam, özel teklif ve imkanlar hakkında tarafınıza ileti gönderimleri yapılması

Açık rızanızın bulunması

 

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşbu Aydınlatma metni kapsamında belirtilen veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için kişisel verileriniz; Vakko Esmod  Moda Akademisi’ne bağlı merkez ve/veya birimlerine, VAKKO HOLDİNG A.Ş. ve/veya iştirakleri ile, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Vakko Esmod  Moda Akademisi’nin ve/veya Vakko Esmod  Moda Akademisi’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya açık rızanızın bulunması koşuluyla yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Vakko Esmod Moda Akademisimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, Moda Akademimize yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Yukarıda yer alan veri sahibi haklarına ilişkin başvurularınızı yazılı olarak, Vakko Esmod Moda Akademimiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. Akaretler Sıraevleri No:53 34357 Beşiktaş / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Yukarıda yer alan veri sahibi haklarına ilişkin başvurularınızı elektronik ortamda Vakko Esmod Moda Akademimize daha önce bildirdiğiniz ve Vakko Esmod Moda Akademimiz sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi üzerinden (örn. Web sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz e-posta adresi ile) [bilgi@vakkoesmod.com] göndermek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Vakko Esmod Moda Akademimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, başvurunuz içerisinde belirtmiş olduğunuz iletişim yöntemi tercihi doğrultusunda cevaplandırılacaktır.